Gaura Aarti (From Gitavali)

Gaura Aarti

 

Pancha-tattva altar in Mayapur - Photos 2.0 - ISKCON Desire Tree | IDT

(1)

(Kiba) Jaya jayagorachander aratiko sobha

Jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha

Jaga-jana-mana-lobha

(2)

Dakhine nitaicand, bame gadadhara

Nikate adwaita, srinivasa chatra-dhara

(3)

Bosiyache goracand ratna-simhasane

Arati koren brahma-adi deva-gane

(4)

Narahari-adi kori’ camara dhulaya

Sanjaya-mukunda-basu-ghos-adi gaya

(5)

Sankha baje ghanta baje baje karatala

Madhura mridanga baje parama rasala

(6)

Bahu-koti candra jini’ vadana ujjvala

Gala-dese bana-mala kore jhalamala

(7)

Siva-suka-narada preme gada-gada

Bhakativinoda dekhe gorara sampada