Mangal Arati

Purity Is the Force! - What Happened to the Hare Krishnas? : What Happened  to the Hare Krishnas?

  (1)

Samsara-davanala-lidha-loka

Tranaya karunya-ghanaghanatvam

Praptasya kalyana-gunarnavasya

Vande guroh sri-caranaravindam

                       (2)

Mahaprabhoh kirtana-nritya-gita

Vaditra-madyan-manaso rasena

Romanca-kampasru-taranga-bhajo

Vande guroh sri-caranaravindom

                        (3)

Sri-vigraharadhana-nitya-nana

Sringha-tan-mandira-marjanadau

Yuktasya bhaktams ca niyunjata ’pi

Vande guroh sri-caranaravindam

                      (4)

Catur-vidha-sri-bhagavat-prasada

Svadv-anna-triptan hari-bhakta-sanghan

Kritvaiva triptim bhajatah sadaiva

Vande guroh sri-caranaravindom

                         (5)

Sri-radhika-madhavayor apara

Madhurya-lila guna-rupa-namnam

Prati-kshanasvadana-lolupasya

Vande guroh sri-caranaravindam

                       (6)

Nikunja-yuno rati-keli-siddhyai

Ya yalibhir yuktir apekshaniya

Tatrati-dakshyad ati-vallabhasya

Vande guroh sri-caranaravindam

                         (7)

Sakshad-dharitvena samasta sastrair

Uktas tatha bhavyata eva sadnhih

Kintu prabhor yah priya eva tasya

Vande guroh sri-caranaravindam

                           (8)

Yasya prasadad bhagavat prasado

Yasyaprasadan na gatih kuto ‘pi

Dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam

Vande guroh sri-caranaravindam