Mid Day Darshan Aroti

Mid Day Darshan Aroti

Rangoli Vinyl Religious Wall Sticker Multicolour Vinyl Medium Size 40cm or  50 cm Pack of 1 Sticker: Amazon.in: Home & Kitchen

(1)

Yasamati-nandana,braja-baro-nagara,

Gokula-ranjana kana

Gopi-parana-dhana, madana-manohara,

Kaliya-damana-vidhana

(2)

Amala harinam Amiya-vilasa

Vipina-purandara, navina nagara-bora,

Bamsi-badhana suvasa

(3)

Braja-jana-palana, asura-kula-nasana

Nanda-godhana-rakhowala

Govinda Madhava, navanita-taskara,

Sundara nanda-gopala

(4)

Yamuna-tata-cara, gopi-bansana-hara,

Rasa-rasika, kripamoy

Sri-radha-vallabha, brindabana-natabara,

Bhakativinod-asraya