Sri Nrisimha Prayer

ISKCON Mayapur Deity Darshan 30 Jan 2018 (22) | God illustrations, Lord  vishnu wallpapers, Lord murugan wallpapers

namas te narasimhaya prahladahlada-dayine

hiranyakasipor vakshahsila-tanka-nakhalaye

ito nrisimhah parato nrisimho

yato yato yami tato nrisimhah

bahir nrisimho hridaye nrisimho

nrisimham adim saranam prapadye

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringam

dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam

kesava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisa hare