Sri Sri Guru Vandana

Sri Sri Guru Vandana

Offering Guru Puja to Srila Prabhupada

Sri guru-charana-padma

Kevala-vhakati-sadma

Banda mui savadhana mate

Jahara prasade bhai

E bhava toriya jai

Krishna-prapti hoy jaha hoite

Guru-mukha-padma-vakya

Chittete koriya aikya

Ar na koriho mane asha

Sri-guru-charane rati

Ei se uttama-gati

Je prasade pure sarve asha

Chakhu-dan dilo jei

Janme janme prabhu sei

Divya-gyan hride prokashito

Prema-bhakti jaha hoite

Avidya vinasha jate

Vede gay jahara charito

Sri-guru karuna-sindhu

Adhama janara bandhu

Lokanath lokera jivana

Ha ha prabhu koro doya

Deho more pada-Chaya

Ebe jasa ghushuk tribhuvana