Sri Sri Radha Gobinda darshan

Sri Sri Radha Gobinda darshan

Govindam adi purusham tam aham bhajami

Venum kvanantaravinda-dalayataksham

Barhavatamsam asitambuda-sundarangam

Kandarpa-khothi-kamaniya-visesha-sobham

Govindam adi-purusham tam aham bhajami

Angani yasya sakalendrya-vritti-manti

Pasyanti panti kalayanti ciram jaganti

Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

Govindam adi-purusham tam aham bhajami