Vogg aroti

The Year-long Lunch | Krishna.org

(1)

Bhaja bhakta-vatsala sri-gaurahari

Sri-guarahari sohi gostha-bihari

Nanda-jasomati-chitta-hari

(2)

Bela holo damodara aisa ekhano

Bhoga-mandire bosi koraho bhojana

(3)

Nandera nidese baise giri-bara-dhari

Baladeva-saha-sakha-baise sari sari

(4)

Sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda

Dali dalna dugdha-tumbi dadhi moca-khanda

(5)

Mudga-bora masa-bora rotika ghrtanna

Saskuli pistaka khir puli payasanna

(6)

Karpura amrta-keli Rambha khira-sara

Amrta rasala, amla dwadasa prakara

(7)

Luci cini sarpuri laddu rasabali

Bhojana korena Krishna hoye kutuhali

(8)

Radhikara pakka anna vividha byanjana

Parama anande Krishna korena bhojana

(9)

Chale-bale laddu khay sri-madhumangala

Bagala bajay ara deya hari-bolo

(10)

Radhikadi gane heri’ naranera kone

Tripta ho’ye khay Krishna jasoda-bhavane

(11)

Bhojanante piye Krishna subasita bari

Sabe mukha prakhaloy ho’ye sari sari

(12)

Hasta-mukha prakhailya jata sakha-gane

Anande bisrama kore baladeva-sane

(13)

Jambula rasala ane tambula-masala

Taha kheye Krishna-candra sukhe nidra gela

(14)

Bisalakha sikhi-puccha-camara dhulaya

Apurba sayyaya Krishna sukhe nidra jaya

(15)

Jasomati ajna pe’ye dhanistha-anito

Sri-krishna-prasada radha bhunje ho’ye prito

(16)

Lalitadi sakhi-gana avasesa paya

Mane mane sukhe radha-krishna guna-gaya

(17)

Hari-lila-ekmatra jahara pramoda

bhogarati gay thakur bhakativinoda